4400 Nyíregyháza, Család utca 156/A.
+36 30 304 5944    H-V 9:00-19:00

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

az ÖKO-HAT Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vénusz utca 7.; cégjegyzékszáma: Cg.: 15-09-070619, nyilvántartásba vevő cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 1., adószáma: 25135697-2-15) által működtetett webshop felhasználásához.

Cégünk kitűzött célja, hogy Ön a teljes kínálatunkból a legegyszerűbben, leggyorsabban  juthasson hozzá az Ön által igényelt termékekhez. Biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben Önt is elégedett vásárlóink között üdvözölhetjük.

Fogalommeghatározás

Megrendelő (Vevő): a jelen ÁSZF szövegében megrendelőnek minősül a http://www.gyongyossycukraszda.hu weboldalon felhasználó – függetlenül attól, hogy tényleges szállítási szerződés létrejön-e felek között, vagy sem.

Általános tudnivalók

Minden megrendelését Ön az interneten keresztül tudja leadni a http://www.gyongyossycukraszda.hu weboldalon, amely megrendelés a jelen általános szerződési feltételek elfogadását jelenti.

A webes vásárlásnál regisztrációra nincs szükség, az Ön adatait kell megadni, a szállításra – fizetésre vonatkozóan, a formanyilatkozat értelemszerű kitöltésével. A megrendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

A rendelés során köteles saját nevében, a saját, valós adatainak megadásával eljárni. A valótlan adatok megadásáért, és ennek következtében a téves kiszállításért a hamis adatokat megjelölő személy felelősséggel tartozik

Az oldalra való belépéssel a felhasználók elfogadják és eleget tesznek az alább felsorolt szabályoknak és feltételeknek, mint ahogyan az érvényes jogszabályoknak is.

Az ÖKO-HAT Kft. mindent megtesz a weboldalra felkerülő információk helyességének biztosítása érdekében. Mindezek ellenére előfordulhatnak hibák az információkban.

Elektronikus úton történő szerződéskötés

A http://www.gyongyossycukraszda.hu weboldalon található az általunk forgalmazott termékek listája, azok bruttó árának megjelölése mellett, amely árak a csomagolás díját tartalmazzák. A megrendelt termékeket kizárólag személyesen a cukrászdánkban (4400 Nyíregyháza, Család u. 152/B.) lehet átvenni. Az átvételre a megrendeléstől számított 48 órán belül kerülhet sor.

A fenti weboldalon lévő termékek megjelölése és az árak feltüntetése szerződéskötési ajánlattételi felhívásnak minősülnek, amelyre megrendelő tesz ajánlatot a megrendelési lap saját nevében, saját valós adataival történő kitöltésével és a megrendelés elküldésével.

Az ÖKO-HAT Kft., amennyiben a megrendelő által tett szerződéskötésre irányuló ajánlatot, azaz a megrendelést elfogadja, minden esetben visszaigazolást küld megrendelőnek a adminisztrációs lapon feltüntetett e-mail címre a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 24 órán belül.

A visszaigazolás megrendelő részére történő visszaküldésével felek között a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollevők közötti írásbeli szállítási szerződés jön létre, amelyben az egyik fél az ÖKO-HAT Kft. mint szállító, a másik fél pedig megrendelő.

A szerződés megkötésének nyelve a magyar, ettől való eltérés kizárólag a Szállító egyoldalú, előzetes hozzájárulása esetén lehetséges, azonban ez esetben is a magyar szöveg lesz irányadó eltérés esetén.

Szerződés tartalma, jogok kötelezettségek

A Szállító köteles a telephelyén (4400 Nyíregyháza, Család u. 152/B.) a megrendelt termékeket a vevőnek átadni a megrendeléstől számított legkorábban 48 óra elteltével. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul telefonon vagy e-mail-en felvenni a kapcsolatot Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Megrendelő köteles az általa feladott megrendelésen megjelölt, a Szállító által visszaigazolt termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 72 órán belül átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a Szállító telephelyén (4400 Nyíregyháza, Család u. 152/B.) megfizetni. A visszaigazolásban szereplő vételár már tartalmazza a termékek és a csomagolásiköltségeket is.

Az elállás joga – 14 napos visszavásárlás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében
1) 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a termék fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

29. §(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. §szerinti jogát
c) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

A fogyasztó elállási szándékát köteles írásban jelezni a szállító felé a törvényben meghatározott intervallumon belül a rendelesmokka@gmail.com e-mail címre elküldött nyilatkozat útján.

A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Ez a szerződés (megrendelés) megszűnését eredményezi. Szállító ezt tudomásul veszi. A fogyasztó köteles az árut (ha már átvette) saját költségén szállítónak visszajuttatni!
23. §(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Más teendője NINCS.

Ha a megadott határidőn belül nem él elállási jogával, a szerződés (megrendelés) érvényes, és a fogyasztó a termék vételárát köteles kiegyenlíteni.

2) – Ha a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

3) – Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

4) – Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

5) – Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
Szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkezett károk megtérítését követelheti, amelyet jogosult beszámítás útján rendezni a visszafizetendő vételár erejéig – azonban az ezt meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni.

Ha a megrendelő a terméket hiányosan, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt sérülten juttatja vissza a Szállítóhoz, a Szállító a visszavásárlásra nem köteles.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Leányvári Kft-től vásárolt termékeket kizárólag számlával együtt áll módunkban visszavásárolni, illetve cserélni.

Egyéb, elállással kapcsolatos rendelkezések

Ha a szállító a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szállítót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Ha a szállító a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szállítót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a szállító egyértelműen és pontosan köteles a megrendelőt tájékoztatni.

Általános megrendelői tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának (a)-(b) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról.

Társaságunk (Szállító) adatai

ÖKO-HAT Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vénusz utca 7.; cégjegyzékszáma: Cg.: 15-09-070619, nyilvántartásba vevő cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 1., adószáma: 13701529-2-15).

Áruk árának, illetve a járulékos költségek megjelölése: az ajánlattételi felhívásban szerepel a bruttó ára a termékeknek, a visszaigazolásban pedig a járulékos költségekkel megnövelt összeg is feltüntetésre kerül.

A létrejött szerződés minden megrendelés esetében egyszeri, önálló, írásbeli szállítási szerződésnek minősül, amelyre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt szabályok „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” rendelkezésekkel összhangban irányadók. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai is irányadóak.

Reklamációk kezelése

Panaszát elsődlegesen helyben megteheti, vagy írásban a székhelyünkre is eljuttathatja, melyre írásban nyolc napon belül válaszolunk:

ÖKO-HAT Kft.
cím: 4400 Nyíregyháza, Vénusz utca 7.
tel: +3642400837
e-mail: ilonagyongyosi@gmail.com

A vásárló problémájával a következő testületekhez fordulhat

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály,

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.; telefon: +36 42 500 694

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.; telefon +36 42 420 180

BEMUTATKOZÁS

Minden termék, amit a cukrászdánk pultjában találsz, a saját kezünk munkája, saját üzemünkben készítjük ezeket munkatársainkkal együtt. Fontosnak tartjuk, hogy minden esetben kiváló minőségű alapanyagokat használjunk mind a hagyományos, mind pedig az általunk kitalált receptek esetében. Valójában csak olyan süteményeket gyártunk, amelyeket mi magunk is nagyon szeretünk. Ezért van az is, hogy valódi csokoládéból és igazi étcsokival dolgozunk, de imádjuk a hamisítatlan zamatos gyümölcsöket is, valamint az üzemben használt vajat és tejszínt is. Ettől olyan különleges.

HÍRLEVÉL

Légy naprakész hírlevelünkkel

Adatkezelési tájékoztatóÁltalános szerződési feltételekKapcsolat